Στρατηγικές κοινοπραξίες

H Blueschild Consulting ως 
καταλύτης ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων

Πολλές μικρές επιχειρήσεις παράγουν εκπληκτικά προϊόντα τα οποία ενθουσιάζουν τους καταναλωτές. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα για παράδειγμα στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Και όμως, οι περισσότερες από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται στην ανάπτυξη πωλήσεων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Η εξήγηση είναι απλή. Υπάρχουν “συστημικά” εμπόδια, τα οποία μία μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπεράσει μόνη της, όπως:

  • Οι αγοραστές μπορεί να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα σας, δεν είναι όμως διατεθημένοι να χειρίζονται εκατοντάδες μικρούς προμηθευτές ξεχωριστά
  • Σύμβουλοι και αντιπρόσωποι είναι απρόθυμοι να σας υποστηρίξουν λόγων των περιορισμένων οικονομικών μεγεθών
  • Τα κόστη μεταφοράς για μικρές ποσότητες είναι υπερβολικά υψηλά και καθιστούν τα προϊόντα σας ασύμφορα στις προορισμούς του εξωτερικού
  • Η ανάπτυξη εξαγωγών απαιτεί ελάχιστους προϋπολογισμούς που ξεπερνούν τις δυνατότητες μίας μικρής επιχείρησης 

Ως συνέπεια, μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν ελπίδες για σημαντικά ποσοστά εξαγωγών και περιορισμένα περιθώρια ανάπτυξης.

Στρατηγικές κοινοπραξίες:
η λύση ανάπτυξης για μικρές επιχειρήσεις

Ο μόνος τρόπος μικρές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα συστημικά εμπόδια και να αναπτύξουν υψηλά ποσοστά εξαγωγών είναι η συμμετοχή σε στρατηγικές κοινοπραξίες. Η λογική των επιχειρηματικών κοινοπραξιών (ή συστάδων) είναι ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις μαζί δημιουργούν πολλαπλασιαστικά ένα σημαντικό επιχειρηματικό δυναμικό και ταυτόχρονα επιμοιράζεται το κόστος ανάπτυξης.  

Ο όρος “κοινοπραξία” εδώ δεν αναφέρεται στην στενή νομική έννοια μίας κοινοπραξίας. Το cluster μπορεί να αφορά μία επιχειρηματική πρωτοβουλία που εφαρμόζει την λογική της συλλογικότητας ως “brand of brands”, λειτουργώντας στην ουσία ως αγοραστής των μικρών επιχειρήσεων (και μεταπωλητής για τους αγοραστές).

Τα βασικά βήματα για την ανάπτυξη 
στρατηγικών κοινοπραξιών

1. Σχεδιασμός του cluster

Σε ένα πρώτο βήμα θα πρέπει να προσδιοριστεί η προϊοντική οριοθέτηση της κοινοπραξίας. Αυτή αφορά τις προϊοντικές κατηγορίες, αλλά ενδεχομένως επιπλέον και γεωγραφική οριοθέτηση. Μία ακόμη σημαντική οριοθέτηση είναι αυτή των χαρακτηριστικών των μελών (μέγεθος εταιρειών, τόπος έδρας).

2. Επιχειρηματικό μοντέλο κοινοπραξίας

Ως προς το επιχειρηματικό μοντέλο του cluster υπάρχουν πολλές επιλογές, όπως:

  • Το εάν το cluster θα έχει δική του νομική οντότητα και θα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμφωνίες και συναλλαγές με τους αγοραστές του εξωτερικού. Εναλλακτικά μπορεί να καλύπτει μόνο την προώθηση των επιχειρήσεων που συμμετάσχουν. Η δεύτερη επιλογή σημαίνει βέβαια ότι οι αγοραστές εντέλει θα πρέπει να συμβάλλονται με πολλές μικρές εταιρείες.  
 
  • Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του cluster. Τα μέλη του μπορεί να είναι οι ιδιοκτήτες του cluster, υπάρχει όμως και η επιλογή, το cluster να το αναπτύξει κάποιο τρίτο επιχειρηματικό σχήμα

3. Σχέδιο ανάπτυξης και εργαλεία διαχείρισης

Η κοινοπραξία θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης, αλλά και λειτουργίας. Ο επιχειρησιακός συντονισμός πολλών επιχειρήσεων μπορεί στην πράξη να είναι πολύπλοκος. Απαιτούνται εξειδικευμένα εργαλεία για τη διαχείριση μίας πολυμελούς κοινοπραξίας. 

4. Προϋπολογισμός και κερδοφορία

Με βάση όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εκπονηθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο να προσδιορίζει τα απαιτούμενα κόστη και τα προσδοκούμενα έσοδα (πωλήσεις). Κατά κανόνα το εξαγωγικό σχήμα πρέπει να έχει τις προοπτικές να λειτουργεί με κερδοφορία, εκτός αν πρόκειται για επιδοτούμενο όχημα προώθησης.

5. Χρηματοδότηση

Στην επιχειρηματική προηγούνται πάντοτε τα έξοδα των εσόδων. Συνεπώς θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της εξαγωγικής κοινοπραξίας. Αυτή μπορεί να προέρχεται από τα μέλη, από επενδυτές ή ακόμη και εν μέρει από επιδοτήσεις. 

Πρότυπο επιτυχίας: Global Food World

Ένα πετυχημένο παράδειγμα στρατηγικής “κοινοπραξίας” αποτελεί η Global Food World, η οποία εξάγει επιλεγμένα τρόφιμα και ποτά 100 και πλέον μικρών Ελλήνων παραγωγών στις αγορές του εξωτερικού. Σχεδιάστηκε από την Blueschild Consulting το 2018 και σήμερα λειτουργεί ως αυτόνομη επιχείρηση έχοντας δυναμική ανάπτυξη σε πολλές στρατηγικές αγορές του εξωτερικού.

Συνεργαστείτε με την Blueschild Consulting 
για την ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού cluster

Στην Blueschild Consulting διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην λειτουργία στρατηγικών κοινοπραξιών. Επιπλέον έχουμε αναπτύξει υπό την επωνυμία SYANDEX ένα ειδικό σύστημα ψηφιοποίησης με ειδικές λειτουργίες για τη διαχείριση επιχειρηματικών cluster.

Σε ποιους απευθύνεται η υπηρεσία μας: 

Μικρές επιχειρήσεις

Είστε μικρή επιχείρηση και θα σας ενδιάφερε η συμμετοχή σας σε μία επιχειρηματική κοινοπραξία με στόχο την ανάπτυξη εξαγωγών.

Τοπικοί φορείς & αυτοδιοίκηση

Σας ενδιαφέρει να υποστηρίξετε τις μικρές επιχειρήσεις της περιοχής σας ως προς την ανάπτυξη τους.

Επιχειρηματίες & επενδυτές

Επιχειρηματικά cluster είναι μία ενδιαφέρουσα επιχειρηματική δραστηριότητα με προοπτικές για πολύ υψηλή απόδοση.

ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ!

Member of the Axis Blueschild Group
© Copyright 2022 | Blueschild Consulting | All Rights Reserved
Scroll to Top